OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola Nr 2 „Pod Słoneczkiem” w Węgrowie
OGŁASZA NABÓR DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rekrutacja rozpoczyna się
4 marca 2019 r. i trwać będzie do 29 marca 2019 r.


Do Przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 zostaną przyjęte wyłącznie dzieci zamieszkałe w granicach administracyjnych Miasta Węgrowa.

Rodzic/prawny opiekun zgłasza się
do sekretariatu z kompletem niżej wymienionych dokumentów:

- AKT URODZENIA DZIECKA (oryginał do wglądu),
- NR PESEL DZIECKA,
- DOWÓD OSOBISTY RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA,
-WYPEŁNIONY KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

(Druki będzie można pobrać w sekretariacie lub ze strony www.podsloneczkiem.wegrow.pl)

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego prowadzonego przez miasto Węgrów na rok szkolny 2019/2020

Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto Węgrów

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie osoby uczącej się / studiującej w trybie dziennym

Oświadczenie osoby prowadzącej gospodarstwo rolne

Oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie osoby samotnie wychowującej dziecko

POTWIERDZENIE WOLI Przyjęcia do Przedszkola Nr 2 „Pod Słoneczkiem” w Węgrowie na rok szkolny 2019/2020