POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w jego środowisku społecznym.

Organizowaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej zajmuje się dyrektor przedszkola.

Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności: pedagog specjalny, psycholog, logopeda.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest:

·         w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;

·         poprzez zintegrowane (wspólne) działania nauczycieli i specjalistów;

·         zajęcia rozwijające uzdolnienia (dla dzieci szczególnie uzdolnionych);

·         zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne (dla dzieci które posiadają orzeczenie bądź opinie z poradni psychologiczno – pedagogicznej, a także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się), logopedyczne (dla dzieci z zaburzeniami mowy), rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne (dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym);

·         zajęcia z psychologiem.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć wykorzystując aktywizujące metody pracy.

 

Każdego roku dyrektor przedszkola powołuje zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W skład zespołu wchodzą nauczyciele specjaliści: psycholog, logopeda, nauczyciel wspomagający (pedagog specjalny), wychowawcy grupy w której jest dziecko z orzeczeniem oraz inni nauczyciele pracujący z dzieckiem.

 

 ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

W przedszkolu prowadzone są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Głównym celem tych zajęć jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności, umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, wspieranie jego wszechstronnego rozwoju oraz wyrównywania szans edukacyjnych. Zajęcia są ukierunkowane na usprawnienie funkcji zaburzonych (korekcja) oraz na wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się (kompensacja), które mogą być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub w razie potrzeby je zastąpić.

Dzieci podczas zajęć uczestniczą w rozmaitych zabawach, które wspomagają rozwój ruchowy, sprawność motoryczną. Różne ćwiczenia rozwijają umiejętności grafomotoryczne, elastyczność i precyzję ruchów dłoni i palców, kształtują płynność i dokładność ruchów. Prowadzonych jest również szereg ćwiczeń, które służą korekcji zaburzeń funkcji poznawczych. Dzieci doskonalą pamięć, spostrzegawczość, wyobraźnię. Poszerzają swoje słownictwo, rozwijają umiejętność poprawnych i wyrazistych wypowiedzi. Usprawniają koordynację wzrokowo – ruchową, percepcję słuchową oraz kształtują pojęcia i umiejętności matematyczne. Poprzez właściwe dobieranie metody i formy pracy dzieci uczą się wytrwałości, systematyczności, są chętne i zmotywowane do pokonywania wszelkich trudności związanych z nauką. Kształtują umiejętności współdziałania w grupie, nawiązują pozytywne relacje z rówieśnikami.

Wszystkie te działania mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych i pomoc w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.

 

LOGOPEDIA

Logopedia - to nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy i usuwaniu jej wad oraz nauczaniu mowy w wypadku jej braku lub utraty.

Zadaniem logopedii jest kształtowanie prawidłowej mowy, dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój fonetyczny, leksykalny i gramatyczny, doskonalenie mowy już ukształtowanej oraz usuwanie wad wymowy. Logopedia zajmuje się:

- nauczaniem mowy (mówienia i rozumienia) w przypadku jej braku lub utraty;

- usuwaniem zaburzeń głosu;

- usuwaniem trudności w czytaniu i pisaniu.

Wymienione zadania zaliczane są do logopedii ogólnej (normalnej) i dotyczą ogółu dzieci w przedszkolach i szkołach - ćwiczenia doskonalące rozwijającą się mowę są jednakowe dla całej grupy (dostosowane do wieku).

 

Praca logopedy szkolnego polega na:

  1. diagnozowaniu logopedycznym (kwalifikowanie dzieci do zajęć logopedycznych, zapoznanie się z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, konsultacje z wychowawcami i rodzicami);
  2. założeniu dokumentacji;
  3. rozmowach z rodzicami (wyjaśnienie opiekunom celowości ćwiczeń logopedycznych, zasad terapii logopedycznej, demonstracja ćwiczeń);
  4. terapii logopedycznej, która obejmuje:

 

·         Ćwiczenia oddechowe: wyrabianie oddechu dla mowy, ćwiczenie oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza i umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi.

·         Ćwiczenia głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, kierowanie głosu na maskę, ćwiczenie umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów.

·         Ćwiczenia słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenie poczucia rytmu, rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych.

·         Ćwiczenia artykulacyjne: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w sylabach, wyrazach, zdaniach, nauka wierszy, piosenek z nasileniem głoski ćwiczonej.

·         Ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej).

·         Ćwiczenia leksykalne: rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ilustracji, przeczytanego tekstu, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy ortofoniczne, ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.

·         Kształtowanie twórczej aktywności słownej dziecka poprzez tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek.